Skip links

Wat is een balans bij boekhouden?

Een balans is een weergave van de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment. Het geeft aan wat het bedrijf bezit (activa) en wat het bedrijf schuldig is (passiva). De balans wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf en om te bepalen of het bedrijf gezond is.

Samenstelling van de balans

Een balans bestaat uit twee delen: actief en passief. Het actieve deel geeft aan wat het bedrijf bezit, zoals kasgeld, voorraden, machines en gebouwen. Het passieve deel geeft aan wat het bedrijf schuldig is, zoals leningen, verplichtingen en aandelenkapitaal.

Het actieve deel van de balans

Het actieve deel van de balans geeft aan wat het bedrijf bezit en waar het geld vandaan kan komen. Het is onderverdeeld in korte termijn activa en lange termijn activa. Korte termijn activa zijn bijvoorbeeld kasgeld, vorderingen en voorraden. Lange termijn activa zijn bijvoorbeeld gebouwen, machines en grond.

Korte termijn activa

Korte termijn activa zijn de bezittingen die binnen één jaar kunnen worden omgezet in geld. Dit zijn bijvoorbeeld kasgeld, vorderingen en voorraden. Het is belangrijk om voldoende korte termijn activa te hebben, zodat het bedrijf snel aan liquiditeiten kan komen in geval van nood.

Lange termijn activa

Lange termijn activa zijn de bezittingen die langer dan één jaar in bezit zijn en niet snel kunnen worden omgezet in geld. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, machines en grond. Lange termijn activa zijn belangrijk voor het bedrijf, omdat ze waardevast zijn en bijdragen aan de groei van het bedrijf.

Het passieve deel van de balans

Het passieve deel van de balans geeft aan waar het bedrijf het geld vandaan haalt en wat het bedrijf schuldig is. Het is onderverdeeld in korte termijn passiva en lange termijn passiva. Korte termijn passiva zijn bijvoorbeeld leningen en verplichtingen. Lange termijn passiva zijn bijvoorbeeld lange termijn leningen en aandelenkapitaal.

Korte termijn passiva

Korte termijn passiva zijn de verplichtingen die binnen één jaar moeten worden afgelost. Dit zijn bijvoorbeeld leningen en leveranciersschulden. Het is belangrijk om deze verplichtingen op tijd af te lossen, omdat het bedrijf anders niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dit een negatieve invloed kan hebben op de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Lange termijn passiva

Lange termijn passiva zijn de verplichtingen die langer dan één jaar moeten worden afgelost. Dit zijn bijvoorbeeld lange termijn leningen en aandelenkapitaal. Het is belangrijk om deze verplichtingen op tijd af te lossen, zodat het bedrijf haar financiële verplichtingen kan nakomen en haar kredietwaardigheid intact blijft.

Hoe wordt een balans opgesteld?

Een balans wordt opgesteld door de activa en passiva op een bepaald moment te vergelijken. Het actieve deel wordt gewaardeerd op basis van de huidige waarde en het passieve deel op basis van de verplichtingen. Het is belangrijk om de waardering van de activa en passiva te verifiëren en te corrigeren indien nodig.

Hoe wordt de balans gebruikt?

De balans wordt gebruikt om de financiële situatie van het bedrijf in kaart te brengen. Hiermee kan bepaald worden of het bedrijf gezond is en of het bedrijf aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast wordt de balans ook gebruikt door investeerders, banken en andere financiële instellingen om de kredietwaardigheid van het bedrijf te bepalen.

Conclusie

Een balans is een belangrijk document voor elk bedrijf om inzicht te krijgen in de financiële situatie. Het geeft aan wat het bedrijf bezit en wat het bedrijf schuldig is. Het is belangrijk om de balans regelmatig op te stellen en te verifiëren, zodat het bedrijf haar financiële situatie onder controle houdt en aan haar verplichtingen kan voldoen.

Meld je aan voor een gratis intake!

    Leave a comment