Skip links

Deponeren Jaarrekening: Belangrijke Informatie en Stappen

Het deponeren van de jaarrekening houdt in dat een onderneming haar financiële verslaglegging openbaar maakt bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is verplicht voor verschillende rechtspersonen om transparantie en verantwoording te waarborgen.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat een overzicht geeft van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie over het afgelopen boekjaar. Het is een wettelijk verplicht document voor de meeste ondernemingsvormen, zoals besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv’s) en coöperaties. De jaarrekening bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

 • Balans: Een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de onderneming op een bepaald moment.
 • Winst- en verliesrekening: Een overzicht van de opbrengsten en kosten gedurende het boekjaar, wat resulteert in de winst of het verlies.
 • Toelichting: Aanvullende informatie over de gehanteerde waarderingsregels en andere relevante zaken.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen er aanvullende onderdelen verplicht zijn, zoals een bestuursverslag, accountantsverklaring of sociale balans.

Wie moet een jaarrekening opstellen en deponeren?

De verplichting om een jaarrekening op te stellen en te deponeren geldt voor de meeste rechtspersonen, zoals:

 • Besloten vennootschappen (bv’s)
 • Naamloze vennootschappen (nv’s)
 • Coöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Verenigingen en stichtingen (indien zij een onderneming drijven met een bepaalde omzet)

Eenmanszaken en vennootschappen onder firma hoeven geen jaarrekening te deponeren, maar moeten wel een administratie bijhouden voor de belastingaangifte.

Termijnen voor het deponeren

Voor BV’s en NV’s

 • De directie moet de jaarrekening opstellen binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar.
 • De algemene vergadering van aandeelhouders moet de jaarrekening vaststellen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar.
 • Na vaststelling moet het bestuur de jaarrekening binnen 8 dagen deponeren bij de KvK.

Voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

 • De jaarrekening moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld.
 • Net als bij BV’s en NV’s, moet de jaarrekening binnen 12 maanden worden vastgesteld en vervolgens binnen 8 dagen worden gedeponeerd bij de KvK.

Procedure van deponeren

 1. Opstellen van de jaarrekening: De directie stelt de jaarrekening op en ondertekent deze.
 2. Vaststelling door de algemene vergadering: De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
 3. Deponeren bij de KvK: Het bestuur deponeert de vastgestelde jaarrekening bij de KvK, digitaal via het portaal “Zelf Deponeren Jaarrekening” of via financiële software.

Risico’s bij niet of te laat deponeren

Economisch delict en boetes

Het niet of te laat deponeren van de jaarrekening wordt beschouwd als een economisch delict. Dit kan leiden tot boetes of zelfs hechtenis.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schulden bij faillissement als de jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd.

Strafrechtelijke gevolgen

Hoewel zeldzaam, kan het niet tijdig deponeren leiden tot strafrechtelijke vervolging, resulterend in taakstraffen, hechtenis, of geldboetes.

ImageSpecifiek advies nodig?
Plan een gratis intake in voor advies in jouw situatie

Gratis Intake

Deponeren voor micro-, klein- en middelgrote ondernemingen

Ondernemers in deze categorieën kunnen de jaarrekening zelf digitaal deponeren via het KvK-portaal of via boekhoudprogramma’s.

Manieren van deponeren

Digitaal (SBR)

Voor de meeste ondernemingen is het verplicht om de jaarrekening digitaal via Standard Business Reporting (SBR) te deponeren.

Papier

Alleen voor boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016 (micro en klein) of vóór 1 januari 2017 (middelgroot) is het mogelijk om de jaarrekening op papier te deponeren.

Proces van deponeren

 1. Verzamelen van financiële gegevens: Alle benodigde financiële documentatie moet worden verzameld.
 2. Invullen van formulieren: Dit omvat het algemene formulier, balansformulier, winst- en verliesrekeningformulier en toelichtingsformulier.
 3. Controleren van documenten: Zorg ervoor dat alle informatie nauwkeurig en volledig is.
 4. Indienen van de jaarrekening: Dit kan digitaal via SBR of via de online service van de KvK.

Veel gestelde vragen

Het te laat deponeren van de jaarrekening kan leiden tot boetes, strafrechtelijke vervolging en bestuurdersaansprakelijkheid.

Ja, de algemene vergadering kan uitstel verlenen, maar de jaarrekening moet uiteindelijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar worden gedeponeerd.

Dit kan via het KvK-portaal “Zelf Deponeren Jaarrekening” of via boekhoudprogramma’s die SBR ondersteunen.

Naast boetes en juridische sancties kan het niet deponeren ook leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement.

Meld je aan voor een gratis intake!

  Leave a comment