Skip links

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer Autus B.V. Wipmolenlaan 1 3447 GJ Woerden E-mailadres: info@autus.nl Kvk: 77606698 Hierna te noemen: “Autus” Artikel 2 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: -Aanbod: Het voorstel van Autus tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever. -Aanvaarding: Een wilsverklaring van de Ondernemer welke tot Autus B.V. is gericht dat met het aanbod wordt ingestemd. -Dienst(en): Autus biedt diensten aan in de brede administratieve dienstverlening, juridische dienstverlening en zakelijke dienstverlening. Hierbij richt Autus zich voornamelijk op het geven van advies, het opstellen van juridische documenten en het bijhouden van de boekhouding. In de Overeenkomst zal worden toegelicht welke diensten Autus voor Opdrachtgever verricht. -Gebruiker: De natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en gebruik maakt van de website van Autus en haar diensten. -Dag: Werkdag. -Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; -Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de Opdrachtgever in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. -Ondernemer: De (rechts-)persoon die handelt voor een doeleinde dat verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. -Opdrachtgever: De Ondernemer of Gebruiker met wie een Overeenkomst is gesloten. -Overeenkomst: De Overeenkomst die tussen Autus en Opdrachtgever is gesloten. In de overeenkomst is opgenomen welke diensten Autus voor Opdrachtgever verricht. Deze overeenkomst is een bijzondere Overeenkomst in de zin van Artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. -Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Autus en Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. -Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. -Vertrouwelijke informatie: alle financiële- en zakelijke gegevens die door Autus en/of Opdrachtgever worden ingevoerd, verwerkt en/of opgeslagen. -Volmacht: de verklaring van de Opdrachtgever om namens hem of haar bepaalde rechtshandelingen te laten verrichten door Autus Artikel 3 – Toepasselijkheid 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autus en op elke tot stand gekomen overeenkomst al dan niet op afstand tussen Autus en Opdrachtgever. 3.2 Voordat een Overeenkomst met Opdrachtgever wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Autus alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden kan inzien. 3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 3.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. 3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 3.6 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 3.8 Opdrachtgever neemt door aanvaarding van het aanbod van Autus uitdrukkelijk afstand van de tekst en de inhoud van zijn eigen Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden. 3.9 Autus is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van het wijzigen/aanvullen van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3.10 Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten en voorwaarden bedongen worden ten behoeve van Autus gelden ook ten behoeve van eventueel door Autus ingeschakelde tussenpersonen en derden. 3.11 Deze Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing op rechtsopvolgers van Opdrachtgever. Artikel 4 – Het aanbod 4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Autus is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Autus niet. 4.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: -de prijs exclusief Nederlandse omzetbelasting over de te leveren dienst (waar van toepassing); -de prijs exclusief andere belastingen en andere heffingen; -de eventuele kosten van verzending; -de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; -de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst; -de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Autus de prijs garandeert; -de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; -of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Opdrachtgever te raadplegen is; -de manier waarop de Opdrachtgever, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; -de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; -de gedragscodes waaraan Autus zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en -de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Duurtransactie. Artikel 5 – De overeenkomst 5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 en 6, tot stand op het moment van Aanvaarding door de Opdrachtgever van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het betalen van de kosten gerelateerd aan de Overeenkomst wordt altijd gezien als Aanvaarding van de Overeenkomst. 5.2 Door het Aanbod te aanvaarden geeft de Opdrachtgever Autus een volmacht om namens hem of haar en voor zijn of haar rekening de gekozen dienst(en) uit te voeren. Dit zal in het bijzonder vaak om de aangiftes inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting gaan. In sommige gevallen ook om het aanvragen van Toeslagen. In enkele gevallen is hiervoor een apart document vereist welke Opdrachtgever dient te ondertekenen als Autus daarom vraagt. 5.3 Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Autus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de Aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze Aanvaarding niet door Autus is bevestigd, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. 5.4 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Autus daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 5.5 Autus kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst & Overeenkomst op afstand. Indien Autus op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de aanvaarde Overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.6 Autus kan – binnen wettelijke kaders – vragen om kopieën of afschriften van wettelijke identificatie documenten om op deze manier te voldoen aan haar verplichting in de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme). Foto’s mogen worden zwartgemaakt nu er geen grondslag is om dit type persoonsgegeven te verwerken. Het BSN kan in de gevallen dat dit niet nodig is voor de uitoefening van de dienst ook worden weggelaten. 5.7 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat het aanbod van Autus schriftelijk, mondeling, langs elektronische weg of op enigerlei andere wijze door Opdrachtgever is aanvaard en is rechtsgeldig zolang Autus diensten verricht voor Opdrachtgever. 5.8 De Overeenkomst eindigt van rechtswege als alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door partijen zijn voldaan. 5.9 In specifieke productvoorwaarden kan nadrukkelijk worden afgeweken van bovenstaande bepalingen. Artikel 6 – De prijs 6.1 Gedurende het eerste kalenderjaar van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. 6.2 Autus behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de website, in de Overeenkomst tot dienstverlening, in deze Algemene Voorwaarden en die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen. Van een wijziging wordt de Opdrachtgever minimaal een maand voor ingang van de wijziging op de hoogte gesteld. 6.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Autus niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Artikel 7 – Levering en uitvoering 7.1 Autus verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitgevoerd zullen worden. Doch kan er niet worden ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor Autus geldt er derhalve slechts een inspanningsverplichting. 7.2 Autus verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen. 7.3 Autus zal zelf bepalen op welke wijze en door welke perso(o)n(en) de overeengekomen werkzaamheden worden verricht bepalen. 7.4 Autus is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst indien hij dit in het belang van de Opdrachtgever wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist. Hiermee wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. 7.5 Indien werknemer(s) van Autus voor het uitvoeren van de Overeenkomst op een locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden moeten uitoefenen dan draagt de Opdrachtgever de zorg voor een geschikte werkplek, welke voldoet aan de wettelijke arbo-normen. Op deze werkplek moet aanwezig zijn: Geschikte computerfaciliteiten en een beveiligd wifi-netwerk waarvan het wachtwoord zal worden verstrekt of een bekabelde internet aansluiting. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan werknemer(s) en zaken ontstaan op deze werkplek. 7.6 In de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen (artikel 6:38 van het Burgerlijk Wetboek). Indien een termijn door Autus wordt overschreden, ontstaat dan ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Autus zal te allen tijde trachten de overeengekomen termijnen na te komen/aan te houden. 7.7 Van een fatale termijn is slechts dan en alleen sprake indien dit met zoveel woorden in de Overeenkomst overeengekomen is. 7.8 De gebruiker of Opdrachtgever zal desgevraagd alle benodigde informatie en documentatie aanleveren die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 7.9 Het risico van onjuiste indiening van aangiftes met betrekking tot belastingen berust bij de gebruiker of Opdrachtgever nu zij vooraf zal worden gevraagd de benodigde informatie en documentatie aan te leveren. 7.10 Indien Autus het niet mogelijk acht om binnen de termijn die staat voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, te weten van 1 maart tot 1 mei, deze in te dienen, zal hij gebruik maken van de mogelijkheid om uitstel te vragen voor al haar klanten via de uitstelregeling belastingconsulenten. 7.11 Als plaats van levering geldt het adres (en het land) dat de Gebruiker of Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Artikel 8 – Annulering van afspraken 8.1. Enige verhindering, ongeacht de oorzaak hiervan, waardoor Opdrachtgever over wil gaan tot annulering van een (bel)afspraak, ligt geheel in de risicosfeer van Opdrachtgever. Voor annulering en wijziging van de werkzaamheden geldt het volgende: A. Opdrachtgever heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang van een (bel)afspraak over te gaan tot annulering hiervan. Geschiedt de annulering echter binnen 24 uur dan wordt er – ongeacht de grootte van het offerte bedrag – €75,00 in rekening gebracht. B. Opdrachtgever heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang van een (bel)afspraak over te gaan tot wijziging hiervan. Geschiedt de wijziging echter binnen 24 uur dan wordt er – ongeacht de grootte van het offerte bedrag – €75,00 in rekening gebracht. 8.2. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor kennismakingsgesprekken waar normaliter geen kosten voor in rekening gebracht worden. Artikel 9 – Gegevens en informatie 9.1 Opdrachtgever verstrekt/levert/verschaft Autus alle gegevens die nodig zijn om de diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze verstrekt. Wat hieronder wordt verstaan, wordt door Autus. bepaald. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, heeft Autus het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 9.2 De door Opdrachtgever aangeleverde gegevens moeten juist, volledig en betrouwbaar zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien wegens gewijzigde omstandigheden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens niet meer juist, volledig of betrouwbaar zijn, dient Opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan Autus te melden. Daarnaast moeten de correcte gegevens zo snel mogelijk worden verstrekt. 9.3 Indien er door onvolledige, onbetrouwbare of onjuist aangeleverde gegevens schade ontstaat of extra kosten moeten worden gemaakt, komen deze extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 10 – Geheimhouding 10.1 Autus zal alle van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie, indien dit van toepassing is, strikt geheim houden – ook na beëindiging van deze Overeenkomst – en zal deze informatie gedurende deze Overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of verplichtingen uit de wet zonder de informatie openbaar te maken. 10.2 Bovengenoemde bepaling vindt geen toepassing op informatie die op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever door Autus openbaar wordt gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding thans in het publieke domein bekend is. 10.3 Alle door Opdrachtgever aan Autus verstrekt informatie, indien dit van toepassing is, blijft eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het bewaren van deze informatie, tenzij anders is overeengekomen. 10.4 Autus bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de Overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langere bewaartermijn vereist worden. 10.5 Opdrachtgever kan Autus verzoeken om alle informatie die in het bezit is van Autus te verwijderen voorzover deze informatie niet wordt bewaard als wettelijke verplichting. 10.6 Voor Opdrachtgever geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. Voor alle als vertrouwelijk te kwalificeren informatie van Autus geldt voor Opdrachtgever een geheimhoudingsplicht. 10.7 Overtreding van dit beding met betrekking tot geheimhouding door Opdrachtgever maakt hem boete plichtig jegens Autus. De als dan, zonder nadere gebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €2.500 per overtreding, zulks onverminderd het recht van Autus om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is. 10.8 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen stellen elkaar hiervan op de hoogte. Artikel 11 – Intellectueel eigendom 11.1 Autus behoudt zich het auteursrecht voor op gemaakte teksten, documenten en andere geproduceerde materialen in de ruimste zin van het woord. Zonder schriftelijke toestemming mag Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of (laten) wijzigen. 11.2 Opdrachtgever verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die voor het uitvoeren van de diensten voor Autus worden gemaakt. Deze licentie zal slechts gelden indien Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen voldoet. 11.3 De afgegeven licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is nadrukkelijk niet toegestaan. 11.4 Overtreding van dit beding met betrekking tot intellectueel eigendom door de Opdrachtgever maakt hem boete plichtig jegens Autus. De als dan, zonder nadere gebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €2.500 per overtreding, zulks onverminderd het recht van Autus om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Artikel 11a – Gebruikrecht bij van derden afgenomen diensten 11a.1 Autus maakt gebruik van verschillende bij derden afgenomen diensten voor de uitoefening van haar Diensten. Deze bij derden afgenomen diensten zijn onder andere, maar niet beperkt tot, het boekhoudprogramma, een CRM (Customer Relationship Management) programma, een aangifte programma en een SSO (Single Sign On) programma. 11a.2 Voorbeelden van de diensten als genoemd in lid 1 zijn Jortt, Exact Online, Fiscaal Gemak, MijnKantoor en SecureLogin. 11a.3 Autus geeft, voor zover nodig is voor de uitoefening van haar dienstverlening, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht van de door Autus afgenomen diensten. Dit doet zij veelal in de vorm van een account waarbij kan worden ingelogd met een gebruikersnaam (bijv. email) en wachtwoord met aanvullend in enkele gevallen een 2FA (Two Factor Authentication) code. 11a.4 Dit gebruiksrecht kan, behoudens uitzondering, worden ingeroepen tegenover Autus en, behoudens uitzondering, niet jegens de partijen die de dienst verlenen aan Autus. 11a.5 Uitzonderingen als bedoeld in het vorige lid kunnen bijvoorbeeld optreden: 1. wanneer Opdrachtgever besluit de diensten waarvoor zij van Autus een gebruiksrecht geniet voor eigen rekening te gaan gebruiken waarbij Opdrachtgever een eigen overeenkomst sluit met diegene die de dienst verleent; 2. wanneer Opdrachtgever volgens de regels of een besluit van een derde uitgesloten is van het gebruik van de diensten waarvoor zij een gebruiksrecht verkrijgt; 3. wanneer Autus besluit om het gebruiksrecht op te schorten of te beëindigen. 11a.6 Het gebruiksrecht zoals bedoeld in dit artikel is niet overdraagbaar tenzij Autus daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 11a.7 Opdrachtgever draagt zorg voor correcte en voldoende beveiliging van het aan hem verstrekte gebruiksrecht ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het gebruik door derden die daarvoor niet zijn bevoegd of zijn uitgesloten van gebruik. Opdrachtgever draagt deze zorg in het bijzonder wanneer het gebruiksrecht in de vorm van gebruikersnaam (email) en wachtwoord zijn verstrekt. Mocht er oneigenlijk gebruik plaatsvinden van het gebruiksrecht dan is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. Alle schade voortvloeiende uit het oneigenlijk gebruik komt ten laste van Opdrachtgever. 11a.8 Als er sprake is van oneigenlijk gebruik als gevolg van niet nakoming van het voorgaande lid dan is Opdrachtgever jegens Autus een boete verschuldigd van €1.000 per overtreding. 11a.9 Autus behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, het gebruiksrecht tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Artikel 12 – Aansprakelijkheid 12.1 Indien Autus aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. 12.2 Autus is in beginsel niet aansprakelijk voor door haar gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe schade. De schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €2.500,-. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Autus 12.3 Autus is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. 12.4 Het is voor Opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen die voor Autus werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de Overeenkomst. Voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden. 12.5 Autus kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan overmacht. Wat onder overmacht wordt verstaan is opgenomen in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 12.6 Indien schade ontstaan is door onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens welke verstrekt zijn door Opdrachtgever dan is Autus niet aansprakelijk voor deze schade die in causaal verband staat met het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens. 12.7 Derden kunnen Autus op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen. Artikel 13 – Overmacht 13.1 Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 13.2 Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van Autus niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet. Artikel 14 – Betaling 14.1 Facturering geschiedt – tenzij anders is overeengekomen – achteraf, aan het eind van de maand, waarbij facturen binnen veertien dagen na factuurdatum moeten worden betaald, tenzij de factuur een andere termijn stelt, door middel van een girale geldstorting, een contante betaling of door middel van een automatische incasso. 14.2 Indien betaling door Opdrachtgever niet plaatsvindt binnen de betalingstermijn van de desbetreffende factuur is zij vanaf de dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment ook onmiddellijk de wettelijke rente á 8% verschuldigd over het factuurbedrag. 14.3 Indien betaling door Opdrachtgever niet plaatsvindt binnen de betalingstermijn van de desbetreffende factuur is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn (met een minimum van €40,00), maar Autus behoudt zich het recht voor de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Autus kan ter vordering van de openstaande schuld een incassobureau of deurwaarder inschakelen. 14.4 Indien de termijn van betaling vermeld op de factuur is verstreken zonder dat een betaling is ontvangen heeft Autus het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat er is voldaan aan de betalingsverplichting. 14.5 De betalingsmogelijkheden en het rekeningnummer welke benodigd is voor de betaling zijn te vinden op de factuur of in de begeleidende email. Artikel 15 – Klachtenregeling 15.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door Autus verrichte diensten en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan Autus schriftelijk of op elektronische wijze opgestuurd te worden door middel van een aangetekende brief. 15.2 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. 15.3 Autus stelt de Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal Autus binnen zes weken de klacht afhandelen. 15.4 Indien Opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan Autus bekendmaakt, vervallen alle rechten hieromtrent voor Opdrachtgever. Artikel 16 – Geschillen 16.1 Op overeenkomsten tussen Autus en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. 16.2 Voor deze Algemene Voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, tast dit enkel de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. Daarnaast zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van de nietige, dan wel de vernietigbare bepaling. 16.3 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Autus en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank. 16.4 Veranderingen in management of rechtsvorm van Autus of Opdrachtgever hebben geen invloed op de Overeenkomst of Algemene voorwaarden of de uit deze voornoemde voortvloeiende Overeenkomsten. 16.5 Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen- haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.

Link naar onze privacy policy